Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт емітента за 1 квартал 2011 рокуЗміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - Біржа, Товариство, Емітент) створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01, 054880
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93, 373-97-82
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Адреса в мережі інтернет, на якій додатково розкривається інформація про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 3 роки 4 місяці
      Термін діяльності Біржі не обмежується.

 

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи.

 

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: головний бухгалтер, заступник директора з розвитку, юридичний вiддiл, вiддiл розвитку бiзнесу, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, вiддiл iнформацiйних технологiй, адмiнiстративний вiддiл.
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
      Структурних змін в органах емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

 

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 001 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 004 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного та власного капіталу не приймалось.

 

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

 

      Протягом звітного періоду чергових, позачергових зборів не було. Чергові збори акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива" призначені на 22.04.2011р., що відповідає нормам ЗУ "Про акціонерні товариства"
     
     
     

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Серед політичних та макроекономічних факторів, які впливають на діяльність емітента можна виділити:
      - практично повна вiдсутнiсть на фондовому ринку блокiв клiрингових, депозитарних та платiжних процедур, що вiртуалiзує вiтчизняну бiржову систему, робить надмiрними її ризики.
      - вiдсутнiсть ефективної взаємодiї мiж бiржовою та депозитарною системою;
      - незначний iнтерес до фондового ринку найбiльш масового iнвестора - населення, через неiнформованiсть та непрозорiсть процедур визначення ринкової вартостi цiнних паперiв навiть на органiзованому фондовому ринку.
      Серед факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента можна виділити:
      - конкуренцію (Основними конкурентами Біржі є ПрАТ Фондова біржа "ПФТС", яка за наслідками 2010 року посіла перше місце в Україні із часткою загального біржового обороту 46,6%, ПАТ "Українська біржа" (третє місце, 20,9%), інші 7 фондових бірж, які функціонують в Україні, а також міжнародні фондові біржі, зацікавлені у впровадженні в біржовий обіг цінних паперів українських емітентів (емітентів, що володіють активами Україні).
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
      Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики укладання договорiв та виконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменьшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.
      Бiржею реалiзовано найпоширенiший на сьогоднiшнiй день у свiтi та звичний для закордонних iнвесторiв метод проведення розмiщення цiнних паперiв - так званий "американський" метод формування книги заявок (Вook-building).
      Основними видами ризиків, на які в своїй діяльності наражається Товариство, є операційний та правовий ризики. Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства,
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення,
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment),
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
      полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,
      нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
      практично повна вiдсутнiсть на фондовому ринку блокiв клiрингових, депозитарних та платiжних процедур, що вiртуалiзує вiтчизняну бiржову систему, робить надмiрними її ризики;
      - вiдсутнiсть ефективної взаємодiї мiж бiржовою та депозитарною системою.
     
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
     

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основін види діяльності за КВЕД:
      67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями
      67.11.0 Управління фінансовими ризиками
      67.12.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
      72.10.0 Консультування з питань інформатизації
      72.30.0 Оброблення даних
      72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
      Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Бiржа перша з органiзаторiв, де впроваджено з 2007 року торги на так званому "ринку заявок" (безперервний подвiйний аукцiон зустрiчних анонiмних заявок, Order-Driven Market), умови торгiв на якому унеможливлюють можливостi манiпулювання цiнами на бiржi. В подальшому біржа реалізувала значну кількість диверсифікованих торгових та розрахункових технологій, що дозволили учасникам біржових торгів укладати біржові договори на ринках розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, аукціону, державних облігацій України, РЕПО тощо.
     
      Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики укладання договорiв та виконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменьшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.
     
      Біржа займає провідні позиції на біржовому ринку України за низкою показників, наведених нижче
      Показники 2009 рік 2010 рік Зростання 1 квартал Зростання
      за рік 2011 року з початку року*
     
      Кількість членів біржі 92 100 8,7% 105 5,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку 12,5% (4) 13,1% (4) 0,6% 13,6% (3) 0,5%
     
      Кількість ЦП в біржовому списку 55 92 67,3% 110 19,6%
      Частка (місце) на біржовому ринку 3,8% (7) 6,4% (3) 2,6% 7,5% (3) 1,1%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі 12 28 133,3% 66 135,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 4,5% (4) 7,1% (4) 2,6% 13,6% (3) 6,5%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. 11 412,43 36 649,58 221,1% 18 125,23 419,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 31,7% (2) 27,9% (2) -3,8% 32,0% (2) 4,1%
     
      Обсяг торгів акціями 3 516,83 23 191,02 559,4% 11 455,90 435,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 26,0% (2) 44,2% (1) 18,2% 44,8% (2) 0,6%
     
      Обсяг торгів державними ЦП 296,32 6 287,81 2022,0% 2 751,07 9415,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку 3,6% (2) 10,3% (2) 6,7% 16,4% (2) 6,0%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств 712,74 757,02 6,2% 733,71 2324,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку 10,1% (4) 11,4% (5) 1,4% 13,2% (3) 1,7%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами6 884,22 6 331,46 -8,0% 3 164,41 148,9%
      Частка (місце) на біржовому ринку 96,4% (1) 88,7% (1) -7,7% 98,3% (1) 9,6%
     
      Обсяг торгів опціонними сертифікатами 2,32 82,28 3446,6% 20,12 8,6%
      Частка (місце) на біржовому ринку 4,9% (3) 61,6% (1) 56,7% 96,4% (1) 34,8%
     
      * Примітка: за оперативними даними
     
      Аналогічно до світових лідерів біржового ринку, основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім на вартості трансакцій. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом звітного кварталу на біржі було укладено та виконано 8 825 біржових договорів – перш за все, на ринку заявок. Крім того, Біржа отримує доходи від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів та деривативів (опціонних сертифікатів).
     
      Важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження інших видів діяльності – активної регуляторної діяльності щодо вдосконалення нормативного врегулювання функціонування біржового ринку, власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо.
     
      Товариство не здійснює експортних операцій.
      В І кварталі 2011 р. Товариство не надавало принципово нових видів фінансових послуг в порівнянні з попередніми періодами, однак для подальшої диверсифікації біржових технологій планується активізація торгів на адресному ринку, впровадження біржового обігу строкових контрактів, розрахунок біржового фондового індексу та інші заходи щодо підвищення ліквідності біржових торгів.
     

 

 

      Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось. Змін в в джерелах надходження сировини не було.
      Основними клієнтами Біржі є:
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих ДКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом звітного кварталу кількість членів Біржі зросла з 100 до 105 осіб. Найбільш активними учасниками торгів є провідні українські банки – оператори ринку державних облігацій України.
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
      Спільну діяльність з іншими підприємтсвами не здійснює.
     

 

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

 

      Витрат на дослiдження та розробки Товариство за звiтний період не було. Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій емітент не здійснював протягом звітного періоду.

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року за даними Балансу: 311,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 150,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року: 121,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 21,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробричого призначення (машини та обладнання).
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 190 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 129 тис. грн.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію за звітний період склали 16тис.грн.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Було вилучено з експлутатації та продано основні засоби на загальну суму 87265 грн. без ПДВ
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрати на поточний ремонт основних зачобів склали 10000 грн.
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Незавершено виробництво - 10000 грн.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод складає 17, у тому числі:
      штатнi працiвники- 15 осiб,
      позаштатні - 2 особи
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду склав 24903,31 грн.
      Чисельність працівників протягом звітного року не змінилась.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.
      Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» №07-К від 01.03.2011 р. звільнено з 01.03.2011 р. з посади головного бухгалтера (за власним бажанням) Гуржий Наталію Анатоліївну (паспорт АЕ № 361146, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.,12.08.1996 року).
      Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа "Перспектива" №08-К від 02.03.2011 р. призначено з 02.03.2011 р. на посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи (безстроково) Кравчук Яну Валеріївну (паспорт АЕ 567114, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.04.1997р.).

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,1 рік 8 місяців 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради, 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 1 рік 8 місяців 1975 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор
Дмитренко Іван Іванович - Член Біржової Ради, 1 рік 1980 вища 0 0 0 0 0 0 Фондова біржа "ПФТС" (код за ЄДРПОУ 21672206), начальник відділу фондових операцій
Голобородько Світлана Сергіївна - Член Біржової Ради, 1 рік 1982 вища 0 0 0 0 0 0 Відомості відсутні
Каменська Марина Андріївна - Член Біржової Ради, 1 рік 1 місяць 1956 вища 0 0 0 0 0 0 ПрАТ "Юніверсал Секьюрітіз" (код за ЄДРПОУ 32987859), директор
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, 2 місяці 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Здоровенко Тетяна Василівна - Член Ревізійної комісії, 3 роки 1955 вища 0 0 0 0 0 0 Відомості відсутні
Стулова Олена Анатоліївна - Член Ревізійної комісії, 3 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Центральний брокер" (код за ЄДРПОУ 34560611), директор
Сирота Тетяна Миколаївна - Голова Ревізійної комісії, 2 роки 1965 вища 0 0 0 0 0 0 Відомості відсутні

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Товариство не має дочірніх/залежних підприємств. Т.ч. посадові особи Товариства не є учасниками дочірніх/залежних підприємств.

 

 

      Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами не застосовувалися. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадові особи не мають.

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 23
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 43554852.82 0 43554852.82 87.1097 87.1097

 

      Місцезнаходження ПАТ "ДОМ-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні. Операції з афалійованими особами відсутні.

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд (49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.4, к. 101 ), справа №2а-10478/10/0470 за позовом ПАТ "ФБ"Перспектива" до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про визнання нечинною постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв. Дата вiдкриття провадження по справi 30.04.2010р. (провадження по справі відкрито у м. Києві). Станом на кiнець звiтного перiоду справа розглядається в судi першої iнстанцiї.
      Факти виплати штрафів протягом звітного періоду відсутні.

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було. Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

 

      Облігації емітент не випускав.

 

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів:
      5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду - 0.1571 грн.
      Найвнижча ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,1569 грн.

 

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 785 000 000 грн.

 

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №189650, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.
     
     
     

 

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
 

 

      Товариство не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Тому фінансова звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня.

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Чистий прибуток Товариства складає 3 тис. грн. Дiяльнiсть Бiржi є прибутковою. Поточнi витрати вiдшкодовуються за рахунок прибутку вiд дiяльностi. Можливi шляхи покращення лiквiдностi емiтента: це збiльшення вартостi лiквiдних активiв, зменшення розмiрiв кредиторської заборгованостi.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ВАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів),
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринкiв;
      - технологiчне лiдерство щодо постiйної оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів;
      - забезпечення переказу коштів за договорами, укладеними на Біржі, платіжною організацією небанківської платіжної системи, створеної для проведення грошових розрахунків за наслідками біржових торгів. Побудова платіжної системи та модель розрахунків відповідає міжнародним рекомендаціям щодо клірингу та розрахунків за цінними паперами, зокрема щодо лояльної інтеграції до існуючої міжбанківської системи переказу коштів в країні.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо розширення біржових інструментів в обігу (зокрема за рахунок строкових контрактів) та впровадження ефективних технологій централізованого клірингу за наслідками біржових торгів дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в 2011 році: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів, так і, що найголовніше – якісного, мається на увазі перехід від розрахункової моделі до моделі клірингу та розрахунків. Біржею надані на узгодження до Національного банку України специфікації валютних ф’ючерсів, які мають стати додатковим джерелом ліквідності на Біржі та дозволять суб’єктам господарювання застосовувати ефективні інструменти хеджування валютних ризиків, які є однією з причин недостатнього рівня інвестування до національної економіки.
      Витрати, які були понесені Товариством в І кварталі 2011 р., є адміністративними та не містять капітальних витрат.
      Подальша оптимiзацiя системи розрахункiв на Бiржi пов'язана iз використанням рахункiв спецiалiзованої платiжної системи, створеної для обслуговування переказу коштiв мiж учасниками торгiв на Бiржi. 31.12.2008 р. Нацiональний банк України надав внутрiшньодержавнiй небанкiвськiй платiжнiй системi "Розрахункова фондова система" в особi платiжної органiзацiї ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" дозвiл на здiйснення розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв. На сьогоднi в Українi немає аналогiв такiй платiжнiй системi, оскiльки ВНПС РФС створена як спецiалiзована система для створення надiйної i прозорої системи розрахункiв за договорами з цiнними паперами, укладеними на органiзованому фондовому ринку.
      Також планується збiльшити кiлькiсть цiнних паперiв в бiржовому реєстрi та активiзувати торги на строковому ринку, ринку РЕПО та ринку державних облiгацiй України.

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія А01 №054880
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26507030000025 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Біржові операції з фондовими цінностями 67.12.0
Управління фінансовими ринками 67.11.0
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 67.13.0
Консультування з питань інформатизації 72.10.0
Інша діяльність у сфері інформатизації 72.60.0
Оброблення даних 72.30.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
   
Вид загальних зборів*    
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Відкрите акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 №189650
Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Відкрите акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 21.04.2008 №397921
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КонцептАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 36981054 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел. 056 7980245 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 25.03.2010 №4354
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498004
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498005

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
           
1. Виробничого призначення 121.000 21.000 0 0 121.000 21.000
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 121.000 21.000 0 0 121.000 21.000
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 121.000 21.000 0 0 121.000 21.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
   
Розрахункова вартість чистих активів 50004 50001
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
01.03.2011 03.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
02.03.2011 03.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
за 1 квартал 2011 року
  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 157 154
     первісна вартість 011 284 284
     накопичена амортизація 012 -127 -130
Незавершене будівництво 020 0 10
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 121 21
     первісна вартість 031 311 150
     знос 032 -190 -129
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 49495 49495
     інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 49773 49680
II. Оборотні активи:      
Запаси      
     виробничі запаси 100 2 2
     поточні біологічні активи 110 0 0
     незавершене виробництво 120 0 0
     готова продукція 130 0 0
     товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 173 265
     первісна вартість 161 173 265
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 6 2
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 131 48
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 20 2
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 26 26
Усього за розділом II 260 358 345
III. Витрати майбутніх періодів 270 81 81
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 50212 50106
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 4
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50001 50004
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 0 0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 69 69
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 126 7
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 0 7
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 0 0
     з оплати праці 580 3 3
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 13 16
Усього за розділом IV 620 211 102
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 50212 50106

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 201 254
Податок на додану вартість 015 -1 -6
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 200 248
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 200 248
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -197 -97
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 3 151
     збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 87 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 -87 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 3 151
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 3
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 3 148
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 3 148
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 1 11
Витрати на оплату праці 240 25 24
Відрахування на соціальні заходи 250 8 8
Амортизація 260 16 18
Інші операційні витрати 270 147 36
Разом 280 197 97
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

 

Примітки до звітів

 

      Фінансова звітність відповідно до МСФЗ відсутня
      Протягом звітного періоду чергові/позачергові збори акціонерів не проводились.
      Облігації протягом звітного періоду емітент не випускав.
      Інші цінні папери емітент протягом звітного періоду не випускав.
      Протягом звітного періоду власні акції не викупались
      Виданих сертифікатів цінних паперів не має
      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
      Одиниця виміру вартсоті чистих активів тис. грн.
     
      Примітки до Балансу:
      Основні засоби за залишковою вартістю станом на кінець звітного періоду складають 21 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 150 тис. грн. Знос основних засобів складає 129 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на кінець звітного періоду 48 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на кінець звітного періоду 7 тис. грн. Інші поточні зобов’язання 16 тис. грн.
     
      Примітки до Звіту про фінансові результати:
      Адміністративні витрати станом на кінець звітного періоду складають 97 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності складає 3 тис. грн. Чистий прибуток станом на кінець звітного періоду складає 148 тис. грн.

 

ProEmitent.INFO